espa

banner

Υπηρεσίες


ANAΚΥΚΛΩΣΗ ΟXHMΑΤΩΝ - ΑΠΟΣΥΡΣΗ - ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ

Από το Σεπτέμβριο του 2005 η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση με το φορέα που επιβλέπει την ανακύκλωση των οχημάτων στην Ελλάδα (Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος) και λειτουργεί σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα και με προδιαγραφές ISO 9001:2000 και ISO 14001:2004.

Πιο συγκεκριμένα τα παλαιά οχήματα που φτάνουν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας υπόκεινται στην ακόλουθη διαδικασία:

 • Έκδοση Βεβαίωσης Παραλαβής προς τον τελευταίο ιδιοκτήτη και ταχυδρομική αποστολή του Πιστοποιητικού Καταστροφής του οχήματος στη διεύθυνσή του, μετά από περίπου 10 ημέρες, όταν πλέον το όχημα έχει διαγραφεί οριστικά από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών (η εταιρεία αναλαμβάνει δωρεάν τη διεκπεραίωση της διαδικασίας διαγραφής, ώστε ο ιδιοκτήτης να αποφεύγει την ταλαιπωρία αυτήν)
 • Απορρύπανση του παλαιού οχήματος. Απομάκρυνση, δηλαδή, όλων των ρυπογόνων παραγόντων που μπορούν να επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον. Εξαγωγή των ελαστικών, της μπαταρίας, των λιπαντικών, των αντιψυκτικών, του καταλύτη, των κρυστάλλων, των υγρών φρένων, των καυσίμων από το σκάφος του οχήματος. Τα υλικά αυτά που προκύπτουν από τη διαδικασία της απορρύπανσης των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, παραδίδονται στους αρμόδιους φορείς και μεταφέρονται σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις για να υποστούν την απαιτούμενη επεξεργασία, ώστε να μπορούν επίσης να ανακυκλωθούν σε νέα προϊόντα.
 • Τελικά, το σκάφος του αυτοκινήτου, απαλλαγμένο πλέον από όλους τους ρυπογόνους παράγοντες, οδηγείται στο θάλαμο συμπίεσης του τεμαχιστή οχημάτων (shear) για να κοπεί με συγκεκριμένο τρόπο, σε κομμάτια μήκους 10-15 εκ. περίπου. Ακολούθως, τα κομμάτια αυτά, μεταφέρονται στο μύλο άλεσης (shredder), όπου πλέον αλέθονται σε μικρότερα κομμάτια, καθαρίζονται με τη βοήθεια μαγνητικών τυμπάνων και διαχωρίζονται μέσω ενός επαγωγικού διαχωριστή σε σιδηρούχα και μη σιδηρούχα καθαρά μέταλλα.
  To σιδηρούχο σκραπ που προκύπτει αποτελεί πολύτιμη «δευτερογενή» πρώτη ύλη για τα χαλυβουργία στα οποία πωλείται για τήξη και κατασκευή σιδήρου-μπετόν, πλεγμάτων και λοιπών χαλυβουργικών προϊόντων.
  Το μη σιδηρούχο σκραπ (χαλκός, αλουμίνιο, ορείχαλκος, μόλυβδος κτλ.) που προκύπτει, μεταπωλείται σε χυτήρια όπου χυτεύεται για να παραχθούν νέα προϊόντα από τα αντίστοιχα μέταλλα

ΑΠΟΣΥΡΣΗ
Δικαιολογητικά ΙΧ επιβατικού οχήματος

ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

 • Δύο πινακίδες .
 • Άδεια κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας.
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας του κατόχου.
 • Βεβαίωση καταβολής Τελών κυκλοφορίας από την Εφορία.
 • Υπεύθυνες δηλώσεις – Εξουσιοδότηση, επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ. (ΠΡΟΣΟΧΗ μέσα στα κείμενα να συμπληρώνεται μόνο την πινακίδα του αυτοκινήτου)


ΟΧΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

 • Διαβιβαστικό για την οριστική διαγραφή, από την εφορία.
 • Φωτοτυπία την άδεια κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας, από την εφορία.
 • Βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας , από την εφορία.
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας του κατόχου.
 • Υπεύθυνες δηλώσεις – Εξουσιοδότηση , επικυρωμένες για το γνήσιο την υπογραφής από ΚΕΠ. (ΠΡΟΣΟΧΗ μέσα στα κείμενα να συμπληρώνεται μόνο την πινακίδα του αυτοκινήτου).


Σε περίπτωση εταιρικού επιβατικού οχήματος επιπλέον θα χρειαστούν τα εξής δικαιολογητικά:

Εταιρίες ΟΕ – ΕΕ.

 • Καταστατικό της Εταιρίας, στο οποίο να αναφέρεται ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
 • Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο

Εταιρίες ΑΕ – ΕΠΕ

 • ΦΕΚ Εκπροσώπησης , να φαίνονται ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 • Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο
 • Πρακτικό ΔΣ για την Απόσυρση- οριστική διαγραφή του οχήματος

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΑΠΟΣΥΡΣΗ
Δικαιολογητικά ΦΙΧ φορτηγού οχήματος

ΟΧΗΜΑ ΜΕ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

 • Δύο πινακίδες
 • Άδεια κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 • Βεβαίωση Καταβολής Τελών κυκλοφορίας , από την Εφορία
 • Φωτοτυπία ταυτότητας του κατόχου
 • Βιβλίο μεταβολών χωρίς παρακράτηση
 • Υπεύθυνες δηλώσεις – Εξουσιοδότηση , επικυρωμένες για το γνήσιο την υπογραφής από ΚΕΠ. (ΠΡΟΣΟΧΗ μέσα στα κείμενα να συμπληρώνεται μόνο την πινακίδα του αυτοκινήτου).


ΟΧΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

 • Βεβαίωση Ακινησίας από την Νομαρχία Μεταφορών
 • Φωτοτυπία την Άδεια κυκλοφορίας χωρίς παρακράτηση κυριότητας
 • Βεβαίωση Καταβολής Τελών κυκλοφορίας , από την εφορία
 • Βιβλίο μεταβολών χωρίς παρακράτηση
 • Φωτοτυπία ταυτότητας του κατόχου
 • Υπεύθυνες δηλώσεις – Εξουσιοδότηση , επικυρωμένες για το γνήσιο την υπογραφής από ΚΕΠ. (ΠΡΟΣΟΧΗ μέσα στα κείμενα να συμπληρώνεται μόνο την πινακίδα του αυτοκινήτου).


Σε περίπτωση εταιρικού φορτηγού οχήματος επιπλέον θα χρειαστούν τα εξής δικαιολογητικά:

Εταιρίες ΟΕ-ΕΕ

 • Καταστατικό εταιρίας να φαίνονται ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
 • Δελτίο αποστολής – Τιμολόγιο

Εταιρίες ΑΕ –ΕΠΕ

 • ΦΕΚ Εκπροσώπησης να φαίνονται ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 • Δελτίο αποστολής – Τιμολόγιο
 • Πρακτικό ΔΣ για την απόσυρση ΦΙΧ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Οι παρακάτω υπεύθυνες δηλώσεις είναι απαραίτητο να μας παραδοθούν ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΕΣ.